جزئیاتزبان تخصصي 2
نام آزمون
زبان تخصصي 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1168.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی