جزئیاتبازرگاني بين المللي
نام آزمون
بازرگاني بين المللي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1167.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی