جزئیاتسيستم خريد، انبارداري و توزيع
نام آزمون
سيستم خريد، انبارداري و توزيع
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1166.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی