جزئیاتمديريت استراتژيک
نام آزمون
مديريت استراتژيک
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1163.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی