جزئیاتاخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي
نام آزمون
اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1161.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی