جزئیاتآشنايي با قوانين کسب و کار
نام آزمون
آشنايي با قوانين کسب و کار
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1160.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی