جزئیاتبازار يابي و مديريت بازار (بارويکرد اسلامي)
نام آزمون
بازار يابي و مديريت بازار (بارويکرد اسلامي)
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1158.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی