جزئیاتآموزش مهارت هاي حرفه اي
نام آزمون
آموزش مهارت هاي حرفه اي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1156.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی