جزئیاتمديريت مالي 1 از منظر اسلام
نام آزمون
مديريت مالي 1 از منظر اسلام
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1155.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی