جزئیاتتحقيق در عمليات 1
نام آزمون
تحقيق در عمليات 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1153.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی