جزئیاتمديريت منابع انساني
نام آزمون
مديريت منابع انساني
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1152.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی