جزئیاتروش تحقيق در مديريت
نام آزمون
روش تحقيق در مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1151.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی