جزئیاتآمار واحتمالات و کاربرد آن در مديريت 1
نام آزمون
آمار واحتمالات و کاربرد آن در مديريت 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1150.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی