جزئیاتزبان تخصصي1
نام آزمون
زبان تخصصي1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1148.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی