جزئیاتمباني سازمان مديريت
نام آزمون
مباني سازمان مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1147.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی