جزئیاتاقتصاد خرد
نام آزمون
اقتصاد خرد
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1145.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی