جزئیاترياضيات وکاربردآن در مديريت
نام آزمون
رياضيات وکاربردآن در مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1144.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی