جزئیاتروانشناسي سازماني
نام آزمون
روانشناسي سازماني
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1143.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی