جزئیاتسازمان و مديريت شرکت هاي بيمه
نام آزمون
سازمان و مديريت شرکت هاي بيمه
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1135.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی