جزئیاتمديريت ريسک بيمه
نام آزمون
مديريت ريسک بيمه
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1134.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی