جزئیاتبيمه هاي تمام خطر
نام آزمون
بيمه هاي تمام خطر
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1133.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی