جزئیاتمديريت مالي 1
نام آزمون
مديريت مالي 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1132.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی