جزئیاتپژوهش عملياتي 1
نام آزمون
پژوهش عملياتي 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1130.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی