جزئیاتاصول اساسي مديريت اسلامي و الگوهاي آن
نام آزمون
اصول اساسي مديريت اسلامي و الگوهاي آن
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1128.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی