جزئیاتپول و ارز و بانکداري
نام آزمون
پول و ارز و بانکداري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1126.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی