جزئیاتروشهاي تحقيق و مأخذ شناسي
نام آزمون
روشهاي تحقيق و مأخذ شناسي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1125.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی