جزئیاتتوسعه اقتصادي و برنامه ريزي
نام آزمون
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1123.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی