جزئیاتجامعه شناسي سازمان ها
نام آزمون
جامعه شناسي سازمان ها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1122.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی