جزئیاتروانشناسي کار
نام آزمون
روانشناسي کار
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
لینک سوال آزمون
\upload\1121.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی