جزئیاتاقتصاد مهندسي
نام آزمون
اقتصاد مهندسي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1119.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی