جزئیاتسيستم هاي عامل
نام آزمون
سيستم هاي عامل
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1118.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی