جزئیاتهوش مصنوعي و سيستم هاي خبره
نام آزمون
هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1116.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی