جزئیاتمعماري کامپيوتر
نام آزمون
معماري کامپيوتر
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1114.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی