جزئیاتروش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار
نام آزمون
روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1113.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی