جزئیاتپايگاه داده
نام آزمون
پايگاه داده
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1112.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی