جزئیاتنمونه سازي سيستم هاي پيچيده سخت افزاري-نرم افزاري
نام آزمون
نمونه سازي سيستم هاي پيچيده سخت افزاري-نرم افزاري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1109.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی