جزئیاتطراحي سيستم هاي ديجيتال
نام آزمون
طراحي سيستم هاي ديجيتال
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1107.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی