جزئیاترياضيات مهندسي
نام آزمون
رياضيات مهندسي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1106.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی