جزئیاتنظريه زبان ها و ماشين ها
نام آزمون
نظريه زبان ها و ماشين ها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1105.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی