جزئیاتمدارهاي منطقي
نام آزمون
مدارهاي منطقي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1104.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی