جزئیاتساختمان داده و الگوريتم
نام آزمون
ساختمان داده و الگوريتم
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1103.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی