جزئیاترياضيات گسسته
نام آزمون
رياضيات گسسته
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1102.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی