جزئیاتفيزيک2
نام آزمون
فيزيک2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1099.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی