جزئیاتمباني کامپيوتر و برنامه نويسي
نام آزمون
مباني کامپيوتر و برنامه نويسي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1098.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی