جزئیاتزبان تخصصي
نام آزمون
زبان تخصصي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1097.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی