جزئیاتبرنامه سازي پيشرفته
نام آزمون
برنامه سازي پيشرفته
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1096.png
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی