جزئیاتسيگنال ها و سيستم ها
نام آزمون
سيگنال ها و سيستم ها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1094.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی