جزئیاتمديريت سرمايه گذاري
نام آزمون
مديريت سرمايه گذاري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1093.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی