جزئیاتحسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي
نام آزمون
حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1092.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی