جزئیاتکنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتي
نام آزمون
کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1083.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی